Поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на лични данни:
Загора СИТИ ЕАД
Данни за контакт:
Адрес: гр.Стара Загора, бул.“Патриарх Евтимий“23
Телефон: 0889 524 760
Ел. поща: manager@cityhotel-bg.com
Интернет страница: cityhotel-bg.com

При осъществяване на своята дейност по необходимост събираме и обработваме
от Вас лични данни, предимно касаещи физическата Ви идентичност – имена,
адрес, ЕГН, а също и други предвидени в нормативен акт или необходими за
изпълнението на такъв акт лични данни, както и лични данни които доброволно ни
предоставяте с цел осъществяване на трудова дейност, получаване на услуга/стока
или друго съдействие. Също така е възможно да получим данни за Вас от наши
контрагенти, от държавни органи, от лица, натоварени с държавни и/или
обществени функции или по друг повод.
Ние гарантираме поверителност на вашите лични данни.
Вашите лични данни могат да бъдат препратени или споделени с други
организации или лица, в случаите и в степента в която е необходимо и позволено:
на лица, на които администратора е възложил обработването на личните данни по
организационни причини или за спазването на законово задължение (обработване
и изпращане на кореспонденция, поддръжка на софтуер, контрол на достъпа,
съхраняване на документи и др.), на одитори, на дружества от корпоративната
група, към която администратора принадлежи, както и на органи, институции и
лица, в предвидените в нормативен акт случаи и към които администратора се
обръща за защита на своите права и законни интереси (например: пред доставчици
на пощенски услуги, за да ви изпратим дължима пратка, пред банки, за да наредим
дължимо плащане, пред съответните компетентни държавни органи и др.п.)..
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел
да придобием някаква облага.
Обработването на Вашите данни ще се извършва единствено и само доколкото е:
 необходимо за изпълнение на договор (сключен с Вас или с лице, с което
пряко или косвено сте в договорни отношения) или с оглед намерение за
сключване на договор;
 необходимо за спазване на законовите ни задължения (за отчитане на
продажбите на стоки и услуги, изпълнение на данъчни и осигурителни
задължения, за спазване на трудовото законодателство и др.п.);
 необходимо, за да защитим своите легитимни и признати от закона интереси
(имущество, репутация, производствени процеси и др.п.) или

 се основава на Вашето съгласие.

Винаги и по всяко време Вие имате право да възразите срещу обработване на
отнасящи се до Вас лични данни.
 В такъв случай ние ще прекратим обработването на личните данни, освен
ако не съществуват надлежни и ползващи се с предимство законови
основания за обработването, или то е необходимо за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции.
 В случай, че възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите
на директния маркетинг, ние веднага и безусловно ще преустановим всяко
обработване, което е свързано с директния маркетинг.
Винаги и по всяко време Вие имате право да оттеглите съгласието, което сте ни
дали за обработка на Вашите лични данни и ние веднага и безусловно ще
преустановим всяко обработване, което е основано единствено на Вашето
съгласие.
Винаги и по всяко време, Вие имате право да се свържете с нас за да установите
дали и как обработваме Ваши лични данни, както и какви мерки прилагаме за
тяхната защита.
Личните Ви данни се съхраняват за срока на отношенията с Вас и 5 години след
прекратяването им, освен ако в приложимото за конкретния случай
законодателство е предвид по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове по
отношение на всички основания за обработването им, личните данни се
унищожават и заличават.
Имате право, ако счетете, че правата Ви относно Вашите лични данни са нарушени,
да подадете жалба до нас или направо до надзорния орган: Комисия за защита на
личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2
(www.cpdp.bg).

Дата:21.05.2018г. Загора СИТИ ЕАД